Cổng thông tin điện tử - Ủy ban quốc gia ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Báo cáo ngày 04/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/3/2021) 18:26 | 04/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 104/BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 04/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/3/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 03/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/03/2021) 17:51 | 03/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 103/BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 03/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/03/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 02/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 02/03/2021) 17:17 | 02/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 97/BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 02/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 02/03/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 01/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 01/03/2021) 17:51 | 01/03/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 96/BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 01/03/2021 (Tính đến 17h30 ngày 01/03/2021) 1. […]

Báo cáo ngày 28/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/02/2021) 17:33 | 28/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 95/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 28/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/02/2021) […]

Báo cáo ngày 27/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 27/02/2021) 17:46 | 28/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 94/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 27/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 27/02/2021) […]

Báo cáo ngày 26/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/02/2021) 17:53 | 28/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 93/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 26/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 26/02/2021) […]

Báo cáo ngày 25/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/02/2021) 17:15 | 25/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 92/BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 25/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/02/2021) […]

Báo cáo ngày 24/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 24/02/2021) 17:15 | 24/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 91/BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 24/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 24/02/2021) […]

Báo cáo ngày 23/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/02/2021) 16:02 | 23/02/2021

ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 89 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình ngày 23/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/02/2021) […]